Els 'pre-packs' concursals

Aparador

Els Jutjats del Mercantil de Barcelona han publicat un conjunt de directrius per a la tramitació dels anomenats ‘pre-packs’ concursals.

Mitjançant aquesta nova eina es facilita la realització dels actius d’una societat que es trobi en situació de dificultat abans d’iniciar-se el procediment concursal, a instàncies del deutor i sota la supervisió del denominat “administrador silent”, que és designat pel jutjat. Aquest administrador silent serà posteriorment nomenat administrador concursal en cas que es procedeixi a l’obertura del procediment de concurs del deutor, a fi d’executar una venda del negoci.

Amb aquest procediment no cal esperar a la tramitació de les diferents fases del concurs, la qual cosa redueix el risc que la unitat productiva perdi valor durant la tramitació d’aquest.

Els passos, de forma resumida, són els següents:
· El deutor comunica al jutge que està preparant la venda de la totalitat o part dels actius de la societat i sol·licita que es designi un expert independent.
· Si el jutge aprova la sol·licitud, l’expert col·labora amb el deutor per preparar la venda i assegurar que el procés es realitza amb publicitat i transparència. En aquesta fase els interessats en la compra poden sol·licitar accés a la informació sobre les unitats productives i valorar si els convé oferir.
· L’expert emetrà un informe assenyalant si la negociació s’ha dut a terme amb garanties i recollirà les ofertes rebudes. Després d’això, el jutge autoritzarà o denegarà les operacions proposades.

José Ignacio Carnero
Advocat  
jicarnero@cgcabogados.net

Edicions locals